Menu
tubes.jpg

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “Tuborg - June Tonic”

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού:  

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Α.Ε.», με έδρα  τη Ριτσώνα Ευβοίας (Θέση Βρύσες, 700 Χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32009),  με Α.Φ.Μ 999188717 και Δ.Ο.Υ Χαλκίδας (περαιτέρω η «Διοργανώτρια),  διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο “Tuborg - June Tonic” (περαιτέρω «Διαγωνισμός») στον παρακάτω λογαριασμό στο Instagram: https://www.instagram.com/tuborg_greece/ (εφεξής ο «Λογαριασμός»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας με  την επωνυμία «CAMBO ADVERTISING AGENCY AE.» (εφεξής «Cambo» ή  «ο Τεχνικός Ανάδοχος») που εδρεύει στο Γκάζι, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 44,  ΤΚ 11854. Η εταιρεία Cambo θα αναλάβει την εκτέλεση της προωθητικής  ενέργειας και την τεχνική υλοποίηση του Διαγωνισμού για λογαριασμό της  Διοργανώτριας. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους  ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί  και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι στο site της Ολυμπιακής  Ζυθοποιίας, https://olympicbrewery.gr/ (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»)  Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό  για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών  στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και το  Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το  συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.  

2] Δικαίωμα Συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι  κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Αναδόχου  και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και  β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.  

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού:  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και θα  διαρκέσει από Σάββατο , 8/06/2024, 1:00 μ.μ. («Έναρξη») μέχρι και Κυριακή 28/06/2024 23:59 μ.μ.(«Λήξη»).  

4] Τρόπος Συμμετοχής:  

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι  εγγεγραμμένοι στο Instagram και για να συμμετάσχουν στον  Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν follow τη σελίδα @tuborg_greece, να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και tag φίλες/φίλους σε comment στο post του διαγωνισμού.

Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει παραπάνω από μία φορές με  διαφορετικά comments, αυξάνοντας τις πιθανότητές του/της να κερδίσει,  αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά. 

4.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών  που προβλέπονται στον όρο 4. Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται  (α) συμμετοχή του διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό, και (β) την  ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. 

5] Δώρα 

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το  «Δώρο») είναι συνολικά 30. 30 νικητές θα κερδίσουν πακέτα Tuborg Tonic. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν το Δώρο  τους μέσω ταχυμεταφοράς.  

6] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:  

Στις 14/06/2024, 21/06/2024 και 28/06/2024 θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των νικητών. Η κάθε  κλήρωση θα αναδείξει δέκα (10) νικητές. Οι νικητές της πρώτης εβδομάδας θα πρέπει να έχουν λάβει συμμετοχή από τις  8/06/2024 13.00 έως και τις 13/06/2024 23.59. Οι νικητές της δεύτερης εβδομάδας θα πρέπει να έχουν λάβει συμμετοχή από τις  14/06/2024 00.00 έως και τις 20/06/2024 23.59. Οι νικητές της τρίτης εβδομάδας θα πρέπει να έχουν λάβει συμμετοχή από τις  21/06/2024 00.00 έως και τις 27/06/2024 23.59. 

Συνολικά, στο τέλος του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν 30 νικητές και 30 επιλαχόντες στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Η επιλογή για την  ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί εντός 24 ωρών από τη λήξη του  διαγωνισμού. 

7] Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν  εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη  εμφάνιση νικητή ή η άρνηση αποδοχής του Δώρου εντός των χρονικών ορίων  που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε  νικητή χωριστά, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό  συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να  αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού,  το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο  περιέρχεται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του στον  Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ. Δικαίωμα συμμετοχής για τα  Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται  αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού,  όπως αυτά περιγράφονται στους Όρους, (β) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης  τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα πραγματοποίησης 

του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα  ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα  πραγματοποίησης του Διαγωνισμού, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης  του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και  (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει τον νόμο, τα χρηστά  ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να  ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο  λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.  

8] Ειδικοί κανόνες Διαγωνισμού 

Η δήλωση συμμετοχής των συμμετεχόντων, καθώς και οποιοδήποτε τυχόν  περιεχόμενο, φωτογραφίες, βίντεο ή/και σχόλια του συμμετέχοντος  δημοσιευμένο στα άνωθεν αναφερόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο  πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα πρέπει να πληροί και να  συμμορφώνεται με τους πιο κάτω όρους: 

1) Να μην περιέχει υβριστικό, ακατάλληλο ή/και προσβλητικό περιεχόμενο 

2) Να μην είναι απειλητικό, προσβλητικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ζημιογόνο  για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή τις εταιρείες που εμπλέκονται  στον Διαγωνισμό 

3) Να μην θίγει τα Δώρα ή άλλους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με  οποιονδήποτε τρόπο 

4) Να σχετίζεται πλήρως με τον Διαγωνισμό. 

Περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω όρους, ή που  θεωρείται πως δεν προάγει τον Διαγωνισμό, θα διαγράφεται, και, κατά  συνέπεια, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα διεκδίκησης οποιουδήποτε Δώρου  στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.  

9] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει,  παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς  περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους  όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό.  Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με  αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ  άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα  της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή,  διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο ή φωτογραφία, με αντίστοιχη  ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα  πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της  διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να  υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των  συμμετεχόντων. 

 

10] Οι νικητές θα ανακοινωθούν με comment κάτω από το post του  διαγωνισμού. Οι διαχειριστές του Λογαριασμού θα στείλουν ενημερωτικό  μήνυμα στον καθένα ξεχωριστά εφόσον η επιλογή για αποστολή μηνύματος  είναι ενεργή. Όλοι οι νικητές θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία που θα τους  ζητηθούν και να αποδεχτούν το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που θα  ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή  χωριστά. Αν δεν ανταποκριθούν στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από το  προσωπικό μήνυμα, τότε θα χάνουν το δικαίωμα επί του Δώρου και θα  ειδοποιούνται αντίστοιχα οι επιλαχόντες, οι οποίοι κατόπιν της ενημέρωσής  τους θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ανάλογο χρονικό διάστημα που θα  καθοριστεί από το προσωπικό μήνυμα που θα λάβουν αντίστοιχα. Η ανάδειξη  των νικητών θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που  ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός  του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το  Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει  συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του  (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.  

11] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα  πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της  Διοργανώτριας.  

12] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των  ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια  δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την  υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή  διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο του  Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου  διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και  προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται  για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω  αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους  εγγραφής του Facebook και του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται  από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η  Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον  Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του  Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της  ανάρτησής τους.  

13] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των  όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε  σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.  

14] Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέλος του ομίλου Carlsberg μεριμνά για την  προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου  σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο η Ολυμπιακή Ζυθοποιία 

(«Ολυμπιακή Ζυθοποιία, εμείς, εμάς, μας») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας  δεδομένα κατά την συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό.  

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ολυμπιακή  Ζυθοποιία Α.Ε (η Διοργανώτρια). Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου  επεξεργασίας θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».  

Η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας CAMBO  ADVERTISING AGENCY Α.Ε η οποία θα διεξάγει το Διαγωνισμό για  λογαριασμό της Διοργανώτριας («Τεχνικός ανάδοχος»), όπως περιγράφεται  περαιτέρω στην ενότητα «Δημοσίευση των πληροφοριών». 

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ως διαχειριστής των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης  είναι από κοινού υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με την  αντίστοιχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Θα θέλαμε να σας  καταστήσουμε σαφές ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο η  εκάστοτε πλατφόρμα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάθε μία εξ  αυτών ακολουθεί τη δική της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό 

Με την υποβολή της συμμετοχής του εκάστοτε συμμετέχοντα τα στοιχεία που τίθενται σε επεξεργασία είναι  το όνομα και η εικόνα προφίλ του, έτσι όπως αυτά εμφανίζονται στον  λογαριασμό του στο Instagram, καθώς και το όνομα και η  εικόνα προφίλ του ατόμου που έχει αναφέρει (mention-tag).

Κάθε συμμετέχων υποβάλλοντας τη συμμετοχή του γνωρίζει και αποδέχεται ότι  τα δεδομένα του, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω καθώς και τα δεδομένα  του ατόμου που έχει αναφέρει, θα τεθούν σε επεξεργασία από τη Διοργανώτρια  προκειμένου το άτομο να τεθεί μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών της  κλήρωσης. Για την αναφορά των προσώπων εκ μέρους του συμμετέχοντα  (mention-tag) η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη και θεωρείται ότι  υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους για την αναφορά τους. Τα δεδομένα του  συμμετέχοντα θα χρησιμοποιηθούν για την ανακοίνωσή του ως νικητή (όνομα,  επίθετο) και την περαιτέρω επικοινωνία μαζί του για την παραλαβή του δώρου.  Για την επικοινωνία αυτή θα χρησιμοποιηθούν και τα απαραίτητα δεδομένα  επικοινωνίας. Ενδέχεται να ζητηθεί κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης του νικητή  για την παραλαβή του δώρου. Επιπλέον, σε περίπτωση που το δώρο αποσταλεί  στον νικητή, θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα δεδομένα ακριβούς  διεύθυνσης και επικοινωνίας για την πραγματοποίηση της αποστολής.  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα επεξεργαστούμε μηνύματα  που λάβουμε από εσάς στα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουμε ή που μας  έχετε αποστείλει μέσω email ή ερωτήσεις που μας έχετε απευθύνει μέσω  τηλεφώνου, προκειμένου να απαντήσουμε σε αίτημα/ερώτημά σας σχετικά με  το Διαγωνισμό. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά θα  χρησιμοποιήσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό προκειμένου (για την περίπτωση  όπου αυτό χρειαστεί) να σας καλέσουμε εκ νέου και να απαντήσουμε σε  ερώτημά σας. Δεδομένα επεξεργασίας επίσης μπορούν να αποτελέσουν και  τεχνικές πληροφορίες (π.χ διεύθυνση IP).

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

Υποβάλλοντας την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν την σύμφωνη γνώμη τους για  την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται  ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους  ανά πάσα στιγμή αφαιρώντας την αντίστοιχη πράξη συμμετοχής [αφαιρώντας  το αντίστοιχο comment]. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη  νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πρότερο στάδιο της  ανάκλησης.  

Η Διοργανώτρια έχει επίσης έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί πρόσθετα  δεδομένα (έγγραφο επιβεβαίωσης ταυτότητας) προκειμένου να επιβεβαιώσει  την ταυτότητα του νικητή καθώς και να επεξεργαστεί τα δεδομένα  επικοινωνίας ή διεύθυνσης ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του για την  παραλαβή του δώρου ή την αποστολή του ή για να παρέχει πληροφορίες – διευκρινίσεις -απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί. Στην  περίπτωση του εννόμου συμφέροντος θα ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε υπέρτερο  θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία του υποκειμένου των δεδομένων.  

Επιπλέον ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει έννομο συμφέρον ή  νομική υποχρέωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  προκειμένου η Διοργανώτρια: Να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διερευνά  περιπτώσεις απάτης, καταχρηστικότητας ή άλλων παρανόμων  δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων των Όρων του Διαγωνισμού,  σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και τις βέλτιστες πρακτικές. Εάν  παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει  υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες  πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν  από εμάς ή εκείνους. Επίσης η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να γίνει στο  πλαίσιο άσκησης νομίμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και τήρησης  νόμιμης υποχρέωσής της, όπως για παράδειγμα, να απαντήσει σε ερωτήματα  δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων,  αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του  νόμου δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. 

Δημοσίευση των πληροφοριών σας 

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας  Cambo η οποία θα διεξάγει το Διαγωνισμό για λογαριασμό της Διοργανώτριας  και η οποία έχει αναλάβει την τεχνική υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση  της προωθητικής ενέργειας για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Θα  εξασφαλίσουμε ότι ο Τεχνικός Ανάδοχος θα προβεί σε συμβατικές δεσμεύσεις  σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που θα μοιραστούμε μαζί του σύμφωνα  με τις οδηγίες μας, αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών  δεδομένων. 

Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε  αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής  πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.  Μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε 

οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην  ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα  χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες  σκοπούς. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους  παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι μάρκετινγκ, πληροφορικής), που θα  μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους  προαναφερθέντες σκοπούς. 

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για  μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα  νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι  απαραίτητο, σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως αυτοί ορίζονται  ανωτέρω.  

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ ή  μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς του  Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε  την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα  δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών  σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που  αποτελεί υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις  προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα γίνονται με έγκυρη νόμιμη βάση. Αυτό  μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από  την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες,  που επιτρέπονται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. 

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων; 

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα  προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με  αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι  πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές  μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι  απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να  προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε  την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, που μεταδίδονται στις  ιστοσελίδες μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις  λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και  χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε  οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες 

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους  προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών  μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε  οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι  ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων  και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. 

Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά  δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους. 

Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας 

Ενημέρωση πληροφοριών 

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα  προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ' αυτό, θα  πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά  δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα  στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω. 

Τα δικαιώματά σας 

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται, υπό ορισμένες  προϋποθέσεις, να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε: 

• την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και  επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, 

• την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε  για εσάς, 

• τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη  συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε  σχετικά με εσάς, 

• τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να  επεξεργαστούμε, και 

• τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας  δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει. 

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα: • όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση. 

• να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε  και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος  ηλεκτρονικά, 

• να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που  επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων  συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία  υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και 

• να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε  κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή. 

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του  δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων)  και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται  να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε. 

Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα  επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται  στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων  ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων,  έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Αθήνα  / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600). 

Επικοινωνία 

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική  προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να  απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία: Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά 14564, Αττική, Τηλ. +30 210 6675200 Φαξ +30 210 210 6675297 

15] Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται από το  ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό υποβάλλεται στην  αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.